TOC PREV NEXT INDEX

Copyright © 2003 Wilmer ThomasReferenced sources


[Rev 0.7], 2003-09-04, Written by Wilmer Thomas (work still in progress).

Summary

This document lists (in swedish, still) a list of litterature and online references used by this author for the making of this article serie, Ancient Nordic sources - Geography and Logical Mathematics.

(Go to content list.)

(Return to main article.)

(Return to home page.)


Content

Referenced sources

Summary
Content
Litterature references
Primary sources
List of contained articles
Printed books and other publications
Internet resources online
Secondary sources
Secondary sources, printed books and other publications
Secondary sources, internet resources online
Additional sources referred to by above sources
Additional references
Sources listed by name
Unsorted primary or secondary references
Article references
Litterature and background articles
Background articles
Litterature
External links
Article revision history

(Return to top of page.)

Litterature references

Primary sources

List of contained articles

Tabell 12:  Articles in this serie of articles
[Ref. 1] Article serie overview
[Ref. 2] Sueones / Svìar - Ancient tribe or collective reference?
[Ref. 3] Where was the Birka of Ansgar located?
[Ref. 4] Was Odin a genuine human being?
[Ref. 5] Where lies Ubsola - ancient Uppsala?
[Ref. 6] Summaries of selected litterature
[Ref. 7] A commented summary of Adam of Bremen
[Ref. 8] Modern places aligned with named ancient locations

Printed books and other publications

Tabell 13:  Primary references, printed books and other publications
[Ref. 9] Anony., Anglo-Saxiska krönikorna, Övers. Whitelock, Dorothy et.al.; The Anglo-Saxon Chronicle; 1961, Jarrod & Sons Ltd. Norwich
[Ref. 10] Anony., Poetiska Eddan, Övers. Brate, Erik; Eddan - De nordiska guda- och hjältesångerna; 1992 Stockholm, Klassikerförlaget Niloé; ISBN 91-7102-291-0
[Ref. 11] Adam av Bremen, Översättn. Svenberg, Emanuel et. al.; Adam av Bremen - Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar; 1984, Stockholm: Proprius förlag; ISBN 91-7118-447-3
11-1 Nyberg, Tore; Stad, skrift och stift
11-2 Piltz, Anders; Adam, bibeln och auctores
11-3 Hallencreutz, Carl Fredrik; Adam, Sverige och tronskiftet
11-4 Johannesson, Kurt; Adam och hednatemplet i Uppsala
[Ref. 12] Adam av Bremen, Översättn. Lund, Allan A.; Beskrivelse af øerne i Norden; 1978, Højberg: Wormianum; ISBN 87-85160-56-3
[Ref. 13] Bengtsson, Holger; Svetjud, sveafolket från Kinnekulles upland (1964); Historiedisputationen i Skövde (1969); 1984, Skövde, Karlstedts bokhandel, fakismilupplaga
[Ref. 14] Bæksted, Anders, Övers. Petersen, Helen; Nordiska gudar och hjältar; 1984 2:a uppl., Oslo, Norbok A.S.; ISBN 91-37-09184-0
[Ref. 15] Carlsson, Sten Prof., Rosén, Jerker Prof. et. al.; Den svenska historien I - Från stenålder till vikingatid; 1992 Stockholm, Bonnier Lexikon AB; ISBN 91-632-0001-5
15-1 Almgren, Bertil Prof.; Storhögar och båtgravar
15-2 Almgren, Bertil Prof.; Städer och handelsplstser
15-3 Christiansson, Hans Doc.; Norrlands stenålder
15-4 Christiansson, Hans Doc.; Gotlands stenålder
15-5 Fries, Carl Fil.dr.; Landet
15-6 Loman, Bengt Doc.; Svenska språkets uppkomst
15-7 Loman, Bengt Doc.; Vad ortnamnen lär oss om forntid och medeltid
15-8 Manker, Ernst Fil. Dr.; Lapparnas tidiga kultur
15-9 Rosén, Jerker Prof.; Bronsåldern
15-10 Rosén, Jerker Prof.; Förromersk järnålder
15-11 Rosén, Jerker Prof.; Yngre stenåldern
15-12 Rosén, Jerker Prof.; Äldre stenåldern
15-13 Åberg, Alf Fil.Dr.; Ansgar, kristendomens första förkunnare i Sverige
15-14 Åberg, Alf Fil.Dr.; De första sveakonungarna
15-15 Åberg, Alf Fil.Dr.; Karl den stores Europa
[Ref. 16] Davidson, H R Ellis; Gods and myths of Northern Europe; 1964., Great Britain, C. Nicholls & Company Ltd.
[Ref. 17] Davidson, H R Ellis, Övers. Bengt G Söderberg; Nordens gudar och myter; 1993 7:e uppl., Finland, Prisma Stockholm; ISBN 91-518-1773-X
[Ref. 18] Davidson, H R Ellis; Roles of the Northern goddess; 1998., Great Britain, Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn; ISBN 0-415-13611-3 (pbk)
[Ref. 19] Enoksen, Lars Magnar; Skånska runstenar; 1999 Lund, Historiska Media; ISBN 91-88930-79-3
[Ref. 20] Ekrer, Rune, Hylander, Karl, Sundberg, Rolf; Lödöse-fynd - ting från en medeltidsstad; 1994, Stödföreningen för Lödöse Museum; ISBN 91-630-2453-5
[Ref. 21] Erslev, Kristian; Historisk teknik; 1911, København
[Ref. 22] Fast, Carl-Otto; Det äldsta Götalands historia (1931); Götaland, den forngermanska diktningens landskap (1937); 1984, Skövde, Karlstedts bokhandel, fakismilupplaga
[Ref. 23] Fast, Carl-Otto; Svenska rikets ursprung (1944); Vänerbygdens sägner i Nordens fornhistoria (1950); 1984, Skövde, Karlstedts bokhandel, fakismilupplaga
[Ref. 24] Gahrn, Lars; Sveariket i källor och historieskrivning; 1988, Doktorsavhandling Historiska institutionen, Göteborgs universitet; ISBN 91-7900-550-0
[Ref. 25] Gahrn, Lars; Bland svear och götar - undersökning rörande samfärdsel, riksdelar, försvarsbehov, ledungståg och konungens krigsfolk; 1989, Kållered, Kompendietryckeriet; ISBN 91-7970-656-8
[Ref. 26] Grammaticus, Saxo, Medarb. Stangerup, Helle; Saxo Danmarkskrøniken I o II; 1999 3:e uppl.,Aschehoug Dansk forlag A/S;
26-1 (Part I) ISBN 87-11-11382-0,
26-2 (Part II) ISBN 87-11-11383-9,
26-3 (Bd.1-2) ISBN 87-11-11292-1
[Ref. 27] Hagerman, Maja; Spåren av kungens män; 1999 2:a uppl., Bokförlaget Prisma; ISBN 91-518-3694-7
[Ref. 28] Heather, Peter J.; The Goths; 1996 Cambridge, Mass.: Blackwell; ISBN 0-631-16536-3
[Ref. 29] Hellquist, Elof; Svensk etymologisk ordbok; 1980 Sverige, Gleerups; ISBN 9140019780
[Ref. 30] Heyerdahl, Thor & Lillieström, Per; Jakten på Odin - På sporet av vår fortid; 2001 Oslo: J.M. Stenersens Forlag A.S; ISBN 82-7201-316-9
[Ref. 31] Ingelman-Sundberg, Catharina; Boken om vikingarna; 1998 Stockholm, Bokförlaget Prisma; ISBN 91-518-3317-4
[Ref. 32] Janson, Henrik; Templum Nobilissum. Adam av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlinjerna i Europa kring år 1075; 1998, Doktorsavhandling Historiska institutionen, Göteborgs universitet; ISBN 91-88614-26-3
[Ref. 33] Janson, Henrik; Till frågan om Svearikets vagga; 1999, Gällstad, ABLH Tryck; ISBN 91-630-8647-6
[Ref. 34] Johannesson, Kurt; Saxo Grammaticus - komposition och världsbild i Gesta Danorum ; 1978 Stockholm : Almqvist & Wiksell international (distr.); ISBN 091-85286-13-3
[Ref. 35] Key, Mac; En annorlunda historia; 1970, Karlstedts tryckeri AB
[Ref. 36] Key, Mac; Myten om Ubsola; 1977, Skövde, Karlstedts Bokhandel; ISBN 91-970238-1-7
[Ref. 37] Kongahälla - problem och forskning kring stadens äldsta historia; 1989, Bohusläns museum förlag, Red. Andersson, Hans, Karlsson, Kristina, Vretemark, Maria; ISBN 91-7686-137-6, (Lunds arkeologiska förening ISBN 91-22-01931-6)
[Ref. 38] Larsson, Mats G.; Götarnas riken - Upptäcksfärder till Sveriges enande; 2002 Stockholm, Bokförlaget Atlantis AB; ISBN 91-7486-641-9
[Ref. 39] Laugesen, Anker Teilgård; Introduktion til Saxo; 1972 Copenhagen, Nordisk Forlag A.S.; ISBN 87-00-66962-8
[Ref. 40] Lindblom, Verner; Götland - Sveriges vagga?; 1982, Tryckcentralen i Örebro AB; ISBN 91 970455-0-0
[Ref. 41] Løftingsmo, Arnt; Edda i aust - gudediktinga i lys av kvitsjöhandelen og det eurasiska verdsbildet; 1990, Oslo, Solum Forlag; ISBN 82-560-0704-4
[Ref. 42] Lönnroth, Lars; Isländska mytsagor; 1995 Stockholm, Bokförlaget Atlantis AB; ISBN 91-7486-153-0
[Ref. 43] Nancke-Krogh, Sören; Stenbilleder i danske kirker; 1995, København, Nyt nordisk forlag Arnold Busck; ISBN 87-17-06514-3
[Ref. 44] Nationalencyklopedin CD-ROM; 1998, Höganäs, Bokförlaget Bra böcker AB; ISBN 91-7133-488-2
[Ref. 45] Nordgren, Ingemar; Goterkällan - om goterna i Norden och på kontineneten; 2000, Doktorsavhandling, Odense universitet
[Ref. 46] Pritsak, Omeljan; The origin of Rus'. Vol I. Old Scandinavian Sources other than the Sagas; 1981, Harvard Univercity Press, Harvard Ukrainian Research Institute
[Ref. 47] Prokopius; History of the wars;
[Ref. 48] Rubekeil, Ludwig; Wodan und andere forschungsgeschichtliche Leichen, exhumiert, Forschungsgeschichte und die Folgen (Wodan and Other Historical Research Corpses, Exhumed, Research History and Its Results); Beitrage zur Namenforschung, 2003, 38, 1, 25-42; ISSN 0005-8114
[Ref. 49] Skansjö, Sten; Skånes historia; 1997 Lund, Historiska media; ISBN 91-88930-10-6
[Ref. 50] Sturlasson, Snorre, Övers. Olsson, Emil Prof.; Norges konungasagor Del I - III; 1919 Lund, C.W.K. Gleerups förlag
[Ref. 51] Sturlason, Snorre; Snorre Sturlasons Edda: Uppsala-handskriften DG; 1962-1977, Uppsala: Univ.-bibl
[Ref. 52] Tacitus, Cornelius, Medarb. Önnerfors, Alf; Germania; 1969 Stockholm, Natur och Kultur
[Ref. 53] Weibull, Curt; Historiska problem och utvecklingslinjer; 1962, Stockholm, Bokförlaget Aldus/Bonniers
[Ref. 54] Weibull, Lauritz; Geo-etnografiska inskott och tankelinjer hos Adam av Bremen; 1975, Köpenhamn. [Not yet read by me]
[Ref. 55] Weibull, Lauritz; Kritiska undersökniingar i Nordens historia omkring år 1000; 1911, Lund
[Ref. 56] Wessén, Elias & Holmbäck, Åke; Svenska landskapslagar;
56-1 Fjärde serien, Skånelagen och Gutalagen; 1979, Uppsala, Almqvist & Wiksell; ISBN 91-20-06239-7
56-2 Femte serien, Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten; 1979, Uppsala, Almqvist & Wiksell; ISBN 91-20-06239-7

Internet resources online

Tabell 14:  Primary resources, internet online
[Ref. 57] Adamus Bremensis; Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum; http://hbar.phys.msu.su/gorm/chrons/bremen.htm
[Ref. 58] Beowulf on Steorarume [Beowulf in Cyberspace]; http://www.heorot.dk/
[Ref. 59] Janson, Henrik; Var verkligen Ansgar Sveriges apostel?;http://www.hum.gu.se/humfak/forskning/Humdag2000/Janson.pdf
[Ref. 60] Jordanes, Övers. Charles C. Mierow; The origin and deeds of the Goths; http://www.northvegr.org/lore/jgoth/index.php
[Ref. 61] Procopius of Caesarea, Översättn. Richard Atwater; History of the wars, excerpts; http://www.geocities.com/troels_brandt/procopheruls.html
[Ref. 62] Saxo Grammaticus, Övers. Oliver Elton (Norroena Society, New York, 1905); The Danish History, Books I-IX; Online Medieval and Classical Library: http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/DanishHistory/
[Ref. 63] Saxo Grammaticus, Övers. Grundtvig, N. F. S. (1783-1872); http://www.lysator.liu.se/runeberg/saxo/
[Ref. 64] Saxo Grammaticus, latin original, Winkel Horn 1898, J. Olrik 1908-12; http://www.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/lat/or.dsr/
[Ref. 65] Sturluson, Snorri, Övers. Samuel Laing (London, 1844); Heimskringla - The Chronicle of the Kings of Norway; Online Medieval and Classical Library: http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Heimskringla/
[Ref. 66] Sturluson, Snorri; Gylfaginning; http://www.snerpa.is/net/snorri/gylf.htm
[Ref. 67] Sturluson, Snorri; Heimskringla; http://www.snerpa.is/net/snorri/heimskri.htm
[Ref. 68] Rimbert; Life of Anskar; http://www.fordham.edu/halsall/basis/anskar.html
[Ref. 69] Ryderup, Per-Arne ; Birka - myt eller verklighet; 1996, C-uppsats Historiska institutionen, Göteborgs universitet; http://www.geocities.com/stenrose_och_teg/Birka.html
[Ref. 70] Svenska Akademiens Ordbok; http://g3.spraakdata.gu.se/osa/
[Ref. 71] Åberg, Kjell; The Vikings were Christened!; http://home.swipnet.se/kgdata/ansgar.html

Secondary sources

Secondary sources, printed books and other publications

Tabell 15:  Secondary sources, printed books and other publications
[Ref. 72] Anony., Medarb. Alving, Hjalmar; Egil Skallagrimssons och Gunnlaug Ormstungas sagor; 1992 , ScandBook; ISBN 91-742-144-6
[Ref. 73] Anony., Övers. Malm, Mats; Gisle Surssons saga; Stockholm, Fabel förlag; ISBN 91-7842-146-2
[Ref. 74] Anony., Övers. Alving, Hjalmar; Njals saga; 1995 Trondheim, Aktietrykkeriet; ISBN 91-7842-081-4
[Ref. 75] Blegen, Cark W., Övers. Vallquist, Lily; Troja och Trojanerna; 1963 London, Thames & Hudson
[Ref. 76] Chadwick, Nora; The Celts; 1971, England, Penguin books; ISBN 0-14-013607-X
[Ref. 77] Christensen, Arne Soby; Cassiodorus Jordanes and the History of the Goths Studies in a Migration Myth; 2002, Museum Tusculum Press, University of Copenhagen; ISBN 87-7289-710-4
[Ref. 78] Gibbon, Edward, förkortad av Low, D.M., Övers. Gripenberg, Claes; Romerska rikets nedgång och fall - Del 1-4; 1994 Finland, WSOY Juva; ISBN 91-37-10440-3
[Ref. 79] Kristjansson, Jonas, Övers. Foote, Peter; Eddas and Sagas - Iceland's medieval Literature; 1988, Reykjavik, Hid islenska bokmenntafelag
[Ref. 80] Lindqvist, Herman; Historien om Sverige del I - från islossning till kungarike;
[Ref. 81] Linnell, Stig; Gåtfulla Platser i Sverige; 2003, Stockholm, Bokförlaget Prisma; ISBN 91-518-4129-0
[Ref. 82] Norstedts stora svensk-engelska ordbok; 1993, Norstedts förlag; ISBN 91-1-925372-9
[Ref. 83] Patel, Runa et.al.; Grundbok i forskningsmetodik; 1987, Lund, Studentlitteratur; ISBN 91-44-24851-2
[Ref. 84] Tacitus, Cornelius, Övers. Cavallin, Bertil; Annaler I - VI; 1966 Uddevalla, Bohuslänningens AB
[Ref. 85] Tegnér, Esaias, Medarb. Böök, Fredrik; Frithiofs saga; 1991 Danmark, Fabel förlag; ISBN 91-7842-119-5
[Ref. 86] Tidner, Erik; Liber Primus Latinus; 1971 Stockholm, Esselte Studium; ISBN 91-24-68114-8
[Ref. 87] Tranter, Stephen Norman; Sturlunga Saga - the role of the creative compiler; 1987, Frankfurt am Main, Verlag Peter Lang GmbH; ISBN 3-8204-9502-9

Secondary sources, internet resources online

Tabell 16:  Secondary sources, internet online
[Ref. 88] Brandt, Troels; The Heruls; http://www.geocities.com/troels_brandt/heruleng.html
[Ref. 89] Gahrn, Lars; Västgötaskolan - trosvisshet som trotsar allt; http://www.folkvett.se
[Ref. 90] Gorm the old goes home; Archaeology Volume 53 Number 6, November/December 2000; http://www.archaeology.org/0011/newsbriefs/gorm.html
[Ref. 91] Heidenstam, Verner von; Svenskarna och deras hövdingar; http://www.lysator.liu.se/runeberg/svenhovd/
[Ref. 92] History of Jelling; http://www.fortidensjelling.dk/index3.htm
[Ref. 93] Om kvänerna; http://www.overtornea.se/svenska/kultur-fritid/kvaner/
[Ref. 94] Svenska lantmäteriet; Kart- och ortnamnssök; http://www2.lantmateriet.se/ksos/index.html
[Ref. 95] Tours, Gregory of; History of the Franks: Books I-X; http://www.northvegr.org/lore/frank/index.html
[Ref. 96] Wikipedia articles:
http://da.wikipedia.org/wiki/Gorm_den_Gamle

Additional sources referred to by above sources

Tabell 17:  Additional indirectly referred sources
[Ref. 97] The Canterbury Bi-Lingual Epitome, British Library MS Cotton Domitian Aviii; [Ref. 30]
[Ref. 98] Capella, Martianus; De nuptiis Philologiae; [Ref. 11]
[Ref. 99] Dalin, Olof; Svea rikes historia. 1-3; Sthm 1747; [Ref. 70]
[Ref. 100] Einhard; Vita Karoli; [Ref. 11]
[Ref. 101] Erslev, Kristian; Historisk Teknik; 1911, København; [Ref. 32]
[Ref. 102] Koutnezov, Viktor; The history of the Alans; [Ref. 30]
[Ref. 103] Liedgren, J.; Ett nyfunnet fragment av en Bjärköa-rätt; Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1937-29, s 33f.; [Ref. 56]
[Ref. 104] Lindqvist, Cecila; Tecknens rike. En berättelse om kineserna och deras skrivtecken; 1989, Sockholm, Bonnier.
[Ref. 105] Mair, Victor H; Prehistoric Caucasoid Corpses of the Tarim Basin; The journal of Indo-European Studies, Vol. 23, Numbers 3 & 4; 1995, Washington DC, The Journal of Indo-European Studies
[Ref. 106] Nehrman; Pr. civ. 60; (1751); [Ref. 70]
[Ref. 107] Schlyter; Sveriges gamla lagar, band 1 - 13; 1827 - 1877, Stockholm och Lund; [Ref. 56]
[Ref. 108] Schück, A.; Nordisk kultur, 18: Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst; 1933; [Ref. 56-2]
[Ref. 109] Thietmar of Merseburg; Chronicon; [Ref. 11]
[Ref. 110] Vergilius, Georgica; [Ref. 11]
[Ref. 111] E. Wessén, "Birca och bjärkörätt", Namn och bygd 11 (1923); E. Wessén, "Till Birca-frågan", Namn och bygd 15 (1925); [Ref. 56]
[Ref. 112] The Winchester Manuscript, Cambridge, Corpus Cristi College MS 173; [Ref. 30]

Additional references

Sources listed by name
Tabell 18:  Name of listed sources
[Ref. 113] The Anglo-Saxon Chronicle; [Ref. 9]
[Ref. 114] Edda, Snorri Sturluson; [Ref. 51]
[Ref. 115] Germania; [Ref. 52]
[Ref. 116] Gesta Danorum; [Ref. 26]
[Ref. 117] Heimskringla, De norska konungasagorna; [Ref. 50]
[Ref. 118] Hervarasagan; [Ref. 42]

Unsorted primary or secondary references

Tabell 19:  Additional unsorted sources
 • Borgar från från forntid och medeltid i Västsverige, av Göteborgs arkeologiska museum
 • Nancke-Krogh, S, Nya rön inom medeltidsarkeologin, i: Götiska minnen nr 106, Dokumentationen av medeltidssymposiet i Lidköping 21-22 april 1990, 1990.
 • Nancke-Krogh, S, Shamanens Hest. Tro och magt hos vikingerne, 1992 (på danska), särskilt s. 96-115, 142-164. Cit. "Sh".
 • "Landet stiger ur havet", en populärvetenskaplig bok om landhöjningen och dess effekter, redaktör Ove Stephansson, Centek förlag 1986, ISBN 91-86998-18-8
 • HISTORISK ATLAS; Redaktion: Kåre Valle och Bo Pederby; ISBN 91-21-14494-X; 1995 Almqvist & Wiksel Förrlag AB
 • Dick Harrisons bok Skapelsens geografi. Föreställningar om rymd och rum i medeltidens Europa (1998)
 • Bjärköarätt:
 • Litt.: N. Ahnlund, Stockholms historia före Gustav Vasa (1953); Å. Holmbäck & E. Wessén, Svenska landskapslagar 5 (1946).
 • Edith Hall ; antologin Black Athena Revisited, red. Mary R. Lefkowitz och Guy MacLean Rogers.
 • Det är alltså en antologi där olika antikforskare ifrågasätter de teser som Martin Bernal framlägger i sitt verk Black Athena
 • Weibull, Lauritz; Nordisk historia : forskningar och undersökningar. 1, Forntid och vikingatid (Weibull 1948).
 • Blood of the Vikings av Julian Richards
 • Renée Groussets "Empire of the steppes"
 • Origio gentis Langobardorum (Waitz 1873:2-3)

Article references

Litterature and background articles

Background articles

Litterature

(Return to content list.)

External links

Article revision history
Table 20: Revision history Referenced sources
Rev
Date
Change summary
0.1
2003-06-30
First issue
0.2
2003-07-19
Added referencing article links.
0.3
2003-07-25
Additions and corrections (Svenberg et.al)
0.4
2003-08-04
Additions and new layout.
0.5
2003-08-13
New structure, more references, terminology and background facts.
0.6
2003-09-01
Additional references; escpecially primary online. Moved Background facts to separate document.
0.7
2003-09-04
Additional references; .

(Return to content list.)

(Return to top of page.)

(Return to main article.)

(Return to home page.)


Information owner: Wilmer Thomas
Last updated: 2003-09-04http://www.wilmer-t.net
wilmer.t@comhem.se
TOC PREV NEXT INDEX